Johtosääntö

Johtosääntö on laadittu valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998) nojalla.

SOVELTAMISALA
1 § Pattayan suomalainen koulu on ulkomailla toimiva suomenkielinen koulu, joka toimii Pattayan kaupungissa ja jonka tehtävänä on antaa suomenkielistä perusopetusta tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille.
2 § Opetuksen järjestäjänä toimii Pattayan suomalainen koulu, joka valitsee johtokunnan vuosittaisessa kevätkokouksessa.
3 § Koulun osoite on 267/4 Moo 12, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand
4 § Koulu noudattaa kulloinkin voimassaolevaa paikallista (thaimaalaista) työehtosopimusta, jonka piiriin koulu kuuluu.
5 § Pattayan suomalaisen koulu:n järjestämään opetukseen sovelletaan tätä johtosääntöä, hallintolakia (434/2003) sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

KOULUN HALLINTO
6 § Koulun hallinnosta vastaavat Pattayan suomalaisen koulun johtokunta. Lisäksi hallinnollista vastuuta on rehtorilla, opettajakunnalla ja yksittäisellä opettajalla.

THAIMAAN SUOMALAISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N HALLITUS
7 § Thaimaan suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry valitsee kevätkokouksessa Pattayan suomalaisen koulun johtokunnan.
7 § Johtokunnan tehtävänä on yhdistyksen säännöissä määriteltyjen tehtävien lisäksi hoitaa lainmukaiset johtokunnan tehtävät sekä
1. vastata Pattayan suomalaisen koulun toiminnan järjestämistä ja kehittämistä
2. solmia koulua sitovat taloudelliselta tai muulta vaikutukseltaan merkittävät sopimukset
3. valmistella koulun toimintasuunnitelma ja talousarvio ja esitellä ne yhdistyksen kokoukselle
4. vastata koulun taloudesta talousarvion puitteissa ja päättää merkittävistä investoinneista
5. päättää toimitiloista sekä niiden hoidosta ja käytöstä
6. päättää koulun johtosäännöstä, yhdessä Thaimaan suomalaisen koulun tuki ry:n kanssa, koulun opettajakuntaa kuultuaan
7. valita koulun toiminnasta vastaava rehtori
8. tarvittaessa, valita apulaisrehtori ja tämän varahenkilö opettajakunnasta
9. valita opettajat ja koulun muu henkilökunta sekä päättää heidän tehtävistään ja työehdoistaan
10. arvioida annettua opetusta ja koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin
11. hyväksyä opetussuunnitelma opettajakuntaa kuultuaan
12. hyväksyä opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työ- ja loma-ajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta ja muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista opettajakuntaa kuultuaan
13. vahvistaa koulun järjestyssäännöt opettajakuntaa kuultuaan
14. päättää toimenhaltijan, toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan kurinpitoasiasta, tehtävien hoitamisesta pidättämisestä sekä irtisanomisesta, jos siihen on aihetta
15. käsitellä ja ratkaista henkilökunnan hakemuksia saada hoitaa palkattua sivutointa
16. myöntää vapautuksen tehtävien hoidosta rehtorille ja määritellä hänelle sijainen.
17. myöntää vapautuksen tehtävien hoidosta opettajille ja muille koulun toimihenkilöille yhtä kuukautta pidemmäksi ajaksi ja järjestää sijaiset
18. päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta perusopetuslain (628/1998)
ja -asetuksen (852/1998) mukaan.
19. Käsitellä ja päättää opettajakunnan ja oppilaskunnan esityksiä koulun kehittämiseksi
20. tavata ja kuulla henkilökuntaa kerran lukukaudessa.
21. päättää muista asioista, jotka perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998), yhdistyslain (503/1989), johtosäännön tai jonkin muun säännön tai asian merkittävyyden mukaan kuuluvat opetuksen järjestäjälle
9 § Johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään tämän johtosäännön lisäksi Pattayan suomalainesen koulun säännöissä. Johtokunnan puheenjohtaja tai rehtori toimii esittelijänä johtokunnan kokouksissa. Kokouksen teknisenä sihteerinä toimii koulun äänivaltainen opettaja.
10 § Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköpostitse viimeistään (14) neljätoista päivää ennen kokousta. Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastavat kaksi kullakin kerralla sitä varten valittavaa jäsentä. Esityslista ja pöytäkirjat ovat nähtävinä kansliassa siltä osin, kun ne ovat lainsäädännön mukaan julkisia.

REHTORI
11 § Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun hallintoa, kasvatus- ja opetustyötä ja henkilöstöä. Rehtorin tulee huolehtia siitä, että koulussa vallitsee hyvä järjestys ja työrauha.
Rehtorin tehtävänä on lisäksi
1. toimia esittelijänä hallituksen kokouksissa sekä huolehtia sen päätösten toimeenpanosta. Rehtori tiedottaa henkilökuntaa hallituksen henkilökuntaa koskevista päätöksistä.
2. seurata ja valvoa talousarvion toteutumista ja hyväksyä laskut
3. kutsua koolle opettajakokous ja johtaa siinä puhetta sekä valvoa, että päätökset merkitään pöytäkirjaan ja pannaan täytäntöön. Lisäksi rehtori järjestää opettajakunnalle lukuvuoden suunnittelua koskevan kokouksen viimeistään ennen uuden lukuvuoden alkua edeltävänä arkipäivänä.
4. huolehtia opetussuunnitelmien ajan tasalla pitämisestä
5. päättää koulun työjärjestyksestä ja opettajien työnjaosta
6. määrätä opettajan hoitamaan oman toimensa ohella toisen opettajan tehtäviä enintään kolmen päivän ajan kerrallaan, jos sijaista ei ole saatavissa.
7. päättää opettajille ja muulle henkilökunnalle erikseen määrättävien tehtävien hoitamisesta asianosaisia kuultuaan
8. määrätä luokan ohjaajat
9. seurata ja ohjata opettajien opetusta
10. rajoittaa perustellusta syystä oikeutta päästä seuraamaan koulun opetusta
11. päättää oppikirjoista ja niihin rinnastettavasta materiaalista opettajia kuultuaan
12. päättää yhdessä opettajakunnan kanssa perusopetuksen oppilaan vuosiluokalle jättämisestä ja vuosiluokalta toiselle siirtämisestä
13. päättää opetusharjoittelijoiden ottamisesta johtokunnan linjauksen mukaan kuultuaan asianmukaista opettajaa
14. johtaa koulun oppilashuoltoa
15. johtaa koulun tiedotustoimintaa ja yhdessä johtokunnan tiedotusvastaavan kanssa
16. hyväksyä kouluun otettavat oppilaat ja huolehtia heidän koulunkäyntimahdollisuuksiensa turvaamisesta sekä valvoa, että opetusviranomaisille ja muille vastaaville tahoille ilmoitetaan tarpeelliset tiedot oppilaista.
17. myöntää koulun opettajille ja muulle henkilökunnalle vapautus tehtävien hoidosta enintään kuukaudeksi sekä järjestää tehtävien hoito
18. myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta, kun poissaolo kestää yli kolme koulun työpäivää.
19. antaa oppilaalle kirjallinen varoitus kurinpitotoimenpiteenä
20. ottaa vastaan perusopetuslain (628/1998) 38§:n mukaisia erityisiä tutkintoja
21. valvoa koulurakennuksen, kaluston ja irtaimiston kuntoa sekä huolehtia yleisestä koulun viihtyisyydestä
22. huolehtia opetus- ja havaintovälineiden luetteloinnista ja varastojen hoidon järjestämisestä
23. huolehtia koulun arkiston, henkilökuntaa koskevien asiakirjojen ja oppilasluettelon ylläpidosta sekä kansliakirjojen pitämisestä
24. valmistaa opetusministeriön, opetushallituksen sekä yhdistyksen hallituksen ja muiden viranomaisten määräämät tilastolliset tiedot ja muut ilmoitukset sekä toimittaa ne määräaikoina asianomaisille
25. antaa tilapäinen lupa ulkopuoliselle käyttää koulun kiinteistöä tai irtaimistoa

APULAISREHTORI
12 § Apulaisrehtorin tehtävänä on avustaa rehtoria koulun johtamisessa ja valvomisessa. Apulaisrehtorin tehtäviin kuuluu avustaa rehtoria vuosittaisen työjärjestyksen suunnittelussa. Lisäksi apulaisrehtorin tehtävänä on hoitaa rehtorin ollessa estyneenä koulun toiminnan kannalta välttämättömät työtehtävät oman opetustoimensa ohella. Mikäli rehtorin estyneenä oleminen kestää yli viikon, tehtävien järjestämisestä neuvotellaan johtokunnan kanssa.

OPETTAJAKUNTA
13 § Opettajakunnan muodostavat rehtori, apulaisrehtori ja kaikki koulun opettajat. Sen tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä sekä osallistua turvallisen opiskeluympäristön luomiseen ja työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan kokouksen kutsuu koolle ja sen puheenjohtajana toimii rehtori. Rehtorin ollessa estyneenä, puheenjohtajana toimii apulaisrehtori tai hänen varahenkilönsä. Kokouskutsun on oltava opettajahuoneen ilmoitustaululla viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokoukselle valitaan sihteeri, joka laatii pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Opettajakunta on päätösvaltainen, kun yli puolet opettajakunnasta on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa. Opettajakunnan tehtävänä on lisäksi
1. käsitellä koulutyön kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä
2. suunnitella ja toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä
3. antaa lausunto hallitukselle koulun järjestyssääntöjen hyväksymisestä tai muuttamisesta
4. antaa lausunto hallitukselle koulun opetussuunnitelmasta sekä vuosittaisesta työsuunnitelmasta ja sen toteutumisesta
5. antaa lausunto hallitukselle lukuvuoden työ- ja loma-ajoista
6. antaa lausunto hallitukselle johtosäännöstä tai sen muuttamisesta
7. käsitellä vuosittain oppilaitoksen arviointia ja koulutuksen vaikuttavuutta
8. tehdä hallitukselle ehdotuksia ja aloitteita talousarvioon otettavista määrärahoista, oppikirjoista, opetusvälineistä sekä kirjastoa ja koulun työrauhaa koskevista asioista
9. antaa lausuntoja hallituksen ja rehtorin opettajakunnalle esittämistä koulun sisäistä toimintaa koskevista asioista
10. käsitellä opettajien esiintuomia oppilaiden kurinpitoasioita ja antaa lausuntoja hallitukselle koulun tai yksittäisen opiskelijan kurinpitoasioissa
11. valita oppilaskunnan ohjaava opettaja
12. päättää stipendien ja muiden apurahojen saajista
13. hoitaa johtokunnan ja rehtorin antamat muut tehtävät, jotka sille lain ja asetuksen, johtosäännön tai asian laadun mukaan kuuluvat

OPETTAJAT
14 § Opettajan tehtävänä on hoitamansa toimen / tuntiopettajuuden sisältämien oppituntien lisäksi
1. pyrkiä yhteistyössä opiskelijoiden, näiden huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa saavuttamaan opetukselle säädetyt tavoitteet sekä osallistua koulun ja sen antaman opetuksen kehittämiseen
2. osallistua opettajakunnan kokouksiin
3. noudattaa vahvistettua opetussuunnitelmaa
4. hoitaa työsuunnitelmassa edellytetyt tehtävät
5. hoitaa välitunti-, ruokailu- ja muut valvontatehtävät
6. antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta
7. toimia oman toimensa ohella toisen opettajan sijaisena enintään kolmen päivän ajan kerrallaan
8. toimia tarvittaessa luokanvalvojana ja suorittaa luokanvalvojan tehtäviin kuuluvat asiat:
– neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
– pitää yllä luokkansa oppilaskortistoa
– osallistua vanhempainiltaan
– osallistua tarvittaessa asiantuntijana oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen
– tarkkailla oppilaiden poissaoloja ja myöhästymisiä sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin
– valmistaa luokan oppilaiden todistukset
– osallistua luokkaansa koskevaan huoltajille suunnattuun tiedotustoimintaan
– antaa oman luokkansa oppilaille hyväksyttävästä syystä lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta
– suorittaa muut työsuunnitelmassa mainitut tehtävät
9. käyttää perusopetuslain 36§:n ja asetuksen 17§:n mukaisesti opiskelijan ojentamisessa ja kurinpidossa seuraavia toimenpiteitä:
– poistaa opiskelija luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
– antaa enintään kahden tunnin jälki-istunto
– jättää enintään tunnin ajaksi kotitehtävänsä laiminlyöneen opiskelijan suorittamaan valvonnan alaisena tehtäviään työpäivän päätteeksi
10. suorittaa muut johtokunnan ja rehtorin määräämät asiat
15 § Koulun palveluksessa oleva toimenhaltija ei saa ottaa palkattua sivutointa ilman hallituksen lupaa.
16 § Vakinaiseen opettajantoimeen nimitetään hakemuksesta. Sen varalta, että toimeen valittu irtisanoutuisi siitä ennen toimen vastaanottamista tai valinta muutoin raukeaisi, saadaan toimeen sitä täytettäessä nimittää muu tointa määräajassa hakenut kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Toimeen voidaan nimittää vain sellainen henkilö, joka lääkärin antaman lausunnon nojalla todetaan terveytensä puolesta sopivaksi tointa hoitamaan. Ellei lausunto ole käytettävissä tointa täytettäessä, on vaali suoritettava ehdollisena. Toimeen valitun on määräajassa esitettävä nähtäväksi myös lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, toimenhaltijan oikeudet ja velvollisuudet alkavat siitä päivästä, jolloin hän ryhtyy tointa hoitamaan. Toimeen valituille annetaan viipymättä valinnasta kirjallinen ilmoitus. Valinnasta tiedotetaan myös koulun kotisivuilla. Opettajatoimet julistetaan tarvittaessa haettavaksi Opettaja-lehdessä tai vähintään yhdessä laajalle levinneessä sanomalehdessä.

MUU HENKILÖKUNTA
17 § Muun kuin opetustyötä tekevän henkilökunnan valinnasta ja työehdoista päättää johtokunta. Rehtori toimii myös muun henkilökunnan esimiehenä.

OPPILAAKSIOTTO
18 § Pattayan suomalainen koostuu yhdysluokista. Yksittäisen luokan ryhmäkoko päätetään kuitenkin kunkin luokkahuoneen fyysisen tilan- ja käytännöllisimmän opetuskokonaisuuden mukaan.
Ilmoittautumisaika uuteen lukuvuoteen päättyy aina 1.8. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella ja mukaan on liitettävä oppilaan viimeisin todistus, jos oppilas on tulossa toisesta koulusta. />Lukukausimaksun määrittää johtokunta. Lopullisen hyväksynnän antaa yhdistyksen kokous hyväksyessään talousarviota. Jos oppilaan lukukausimaksua ei suoriteta ajoissa, oppilaan koulunkäynti keskeytyy siihen saakka kunnes maksut on hoidettu.
/>• pitkäaikaiset (vähintään lukukauden opiskelevat) oppilaat ovat etusijalla lyhytaikaisiin oppilaisiin nähden. Lyhytaikaisten oppilaiden oppilaspaikat vahvistetaan vasta koulujen alettua, kuitenkin syyslukukaudella opiskelevien oppilaspaikat 15.9. ja kevätlukukaudella opiskelevien oppilaspaikat 15.1. mennessä.
Oppilaaksiotosta päättää koulun rehtori, joka tarvittaessa voi siirtää päätöksenteon johtokunnalle.
Pattayan suomalainen koulu antaa yleisopetusta. 9. luokan oppilaan pitää aloittaa opiskelunsa Pattayan suomalaisessa koulussa viimeistään kevätlukukauden alkaessa. Kesken lukuvuoden oppilaaksi Suomesta tulevien oppilaiden osalta koulu huolehtii mahdollisten oppimääräpuutteiden osalta vain tenttien järjestämisestä.

OPPILAAT
19 § Oppilaan oikeusturva-asioissa noudatetaan tässä johtosäännössä mainittujen täsmennysten lisäksi perusopetuslain (628/1998) ja perusopetusasetuksen (852/1998) mukaisia määräyksiä.

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
20 § Opetuksen järjestämisessä noudatetaan lisäksi seuraavia säännöksiä:
1. Koulun oppilaiden / opiskelijoiden terveydenhuollossa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan kansanterveyslain ja asetuksen nojalla annettuja ohjeita kunnan peruskoulun oppilaiden terveydenhoidosta
2. Koulun lukukausimaksuista ja maksuehdoista päättää johtokunta
3. Arkistonhoidosta ja asiakirjojen hävittämisestä noudatetaan Suomen kuntien peruskoulun arkistonhoidosta annettuja ohjeita

JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
21 § Johtosäännön muuttamisesta on opetuksen järjestäjän, ylläpitäjäyhdistyksen hallituksen, ennen päätöksentekoa tiedotettava opettajakuntaa ja varattava sille lausunnonantomahdollisuus.

VOIMAANTULO
22 § Tämä johtosääntö on hyväksytty Thaimaan suomalaisen koulun hallituksen kokouksessa 10.6.2010 ja se otetaan käyttöön 1.8.2010.